BESCHIKBAARHEID
INFO
Momenteel beschikbaar voor een nieuwe opdracht
Z & P A BELEID
Dit deel van de website is nog niet actief.

Z & P A Profiel

Algemeen

John Kalsbeek is geboren op 6 februari 1965 in Sneek. Hij is, na daar 23 jaar gewoond te hebben, in 1987 gaan studeren aan de Hogeschool van Amsterdam (HBO studie ‘Arbeidsverhoudingen en Personeelswerk’).

John is vanaf 1991 werkzaam en hij voert sinds juli 2000 – als HRM professional op Zzp-basis – interim opdrachten uit in zowel de publieke sector, de non-profit sector als ook in de profit sector. De door hem uitgevoerde opdrachten hebben zich zowel op het operationele, het tactische als ook op het strategische niveau bevonden.

John’s werkervaring behelst zowel de uitvoering van de volgende functies:

Adviseur HR / Business Partner HRM / Projectmanager HRM

John adviseert – in de functie van Adviseur HR – het (lijn)management ten aanzien van de operationele en de tactische vraagstukken binnen het brede HRM vakgebied. Zij zijn voor hem zijn klanten die hij – binnen de gestelde kaders van de functie – zo goed mogelijk bediend, waardoor zij op hun beurt ditzelfde kunnen doen naar ook hun klanten. John tracht in de uitvoering van zijn opdrachten dan ook altijd voorwaardenscheppend aan en richtinggevend voor de (lijn)managers en de medewerkers in de organisatie te zijn. Dit zodat zij in staat zijn om in de uitvoering van de door hen uit te voeren werkzaamheden een steeds hoger service- en resultaatgericht niveau te bereiken.

John adviseert daarnaast - in de functie Business Partner HRM – het (hoger) management op tactisch en strategisch niveau in zowel kleinschalige verandering- en innovatieprojecten, als ook in meer grootschalige en integrale organisatieveranderingen. De rol die John hierbij inneemt is die van HRM kennisoverdrager en/of HRM gesprek-/sparringpartner, maar hij schuwt daarbij zeer zeker ook niet om ook daadwerkelijk praktisch bij te dragen aan voornoemde projecten.

John houdt zich - in de functie van Projectmanager HRM – onder andere ook bezig met de (mede) aansturing en coördinatie van de projectmedewerkers, het creëren van voldoende draagvlak voor het project, het plannen en (mede)uitvoeren van het project, als ook het afbouwen van het project (incl. ruimte voor een evaluatieproces).

Uitgangspunt in deze functies en opdrachten is het (mede) realiseren van de juiste uitvoering van en/of verbetering in de (arbeids)organisatie (structuur, processen en informatievoorziening), als ook in de onderlinge arbeidsrelaties (cultuur).

Manager HRM / (team)Manager PSA

John zorgt er in de functie van Manager HRM en/of Manager PSA voor dat het management tijdig, correct en volledig wordt bediend t.a.v. de diensten die in de HRM en/of PSA producten- en dienstencatalogus worden aangeboden en hij zorgt er tevens voor dat de afspraken uit de binnen den organisatie vastgestelde dienstverleningsovereenkomst ook samen, tijdig, correct en volledig (mede richtinggevend vanuit de vastgestelde KPI’s) worden uitgevoerd en behaald.

Het te bereiken resultaat

Het resultaat dat John in zijn opdrachten wil behalen, betreft het komen tot een efficiënt werkende en (nog meer) klantgerichte organisatie, waarin de (lijn)managers hun (aan)sturende werkzaamheden ten aanzien van hun personeel kunnen uitvoeren op basis van pragmatisch vormgegeven en uit te voeren HRM beleidsregelingen en –processen én betrouwbare, consistente en actuele HRM managementinformatie. De binnen de organisatie gehanteerde HRM processen dienen te (blijven) leiden tot een nog meer verbeterde prestatie van de organisatie (m.b.t. efficiëntie en effectiviteit) en haar medewerkers (m.b.t. slagvaardigheid en flexibiliteit), als naar ook (nog) meer werkplezier door en een verdere uitdaging tot ontplooiing van de talenten van de managers en medewerkers binnen de organisatie.

Tot slot

De aanpak en werkwijze van John kenmerkt zich door onafhankelijkheid, een pragmatische en resultaatgerichte insteek met een ‘hands-on’ mentaliteit, daadkracht, uitstekende communicatieve vaardigheden en het snel analyseren van situaties met oog voor de diversiteit aan belangen. Hij is hierin een people-manager en teamspeler die anderen inspireert, maar die daarbij wel steeds resultaatgericht blijft. Daarbij mag de opdrachtgever tevens rekenen op zijn grote inzet, loyaliteit, betrouwbaarheid en een superflexibele dienstverlening.

Het leidende motto voor John is hierbij:

Samen, Tijdig, Correct en Volledig