BESCHIKBAARHEID
INFO
Momenteel beschikbaar voor een nieuwe opdracht
Z & P A BELEID
Dit deel van de website is nog niet actief.

PRIVACY

Z & P A hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw bedrijfsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van uw privacy. Overigens vraagt Z & P A alleen naar uw bedrijfsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van de Z & P A diensten.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Z & P A verwerkt uw bedrijfsgegevens alleen in verband met het uitvoeren van onze diensten waarvan u gebruik wenst te maken. Tenzij u Z & P A heeft meegedeeld dat u daarop geen prijs stelt, zullen uw bedrijfsgegevens ook kunnen worden verwerkt om u te kunnen informeren over producten en diensten van Z & P A. De door u verstrekte gegevens stelt Z & PA in staat u te benaderen met, en te interesseren voor, producten die op uw persoonlijke situatie of die van de instelling die u vertegenwoordigt zijn toegesneden.

Voorts kunnen uw gegevens gebruikt worden voor onderzoek dat Z & P A doet naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van haar dienstverlening. Uw bedrijfsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dan dus ook niet meer tot u herleidbaar.

Alleen als u Z & P A bij uw registratie, of een latere wijziging daarvan, daartoe toestemming hebt gegeven, zal Z & PA uw bedrijfsgegevens aan derden, dat wil zeggen niet aan Z & P A gelieerde bedrijven, kunnen doorgeven. Anders dan in de hiervoor beschreven gevallen, vindt zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming geen doorgifte aan derden van uw bedrijfsgegevens plaats, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten waarvan u gebruik wenst te maken, of indien Z & P A hiertoe op grond van een wettelijke verplichting is gehouden.

Aard van de gegevens
De verwerkte bedrijfsgegevens kunnen, al naar gelang de dienst die het betreft, verschillen. Dit kunnen onder andere de volgende gegevens betreffen: uw vestigingsgegevens, e-mail adres en (mobiele) telefoonnummer. Voorafgaand aan een verwerking zullen wij u meedelen welke gegevens van u zullen worden verwerkt. Z & P A verwerkt alleen die bedrijfsgegevens die in het voorkomende geval noodzakelijk zijn. Met andere woorden: Z & P A zorgt ervoor dat voor elke soort verwerking alleen die bedrijfsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Wijziging of verwijderen van gegevens
Z & P A zal op uw verzoek uw bedrijfsgegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen, of afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan echter wel mogelijk tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten.

Beveiliging gegevens
Uw bedrijfsgegevens worden opgeslagen in uw persoonlijke map. De vertrouwelijkheid van deze gegevens is beveiligd door een gebruikersnaam en wachtwoord. Voorts maakt Z & P A ten behoeve van de beveiliging van door haar verwerkte gegevens gebruik van veiligheidsprocedures ten aanzien van het vastleggen en verstrekken van gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Wijzigingen
Z & P A behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Z & P A zal u van fundamentele wijzingen door middel van een mededeling op onze website hiervan op de hoogte stellen. Wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden. Checkt u deze pagina daarom regelmatig voor een update van het Z & PA privacy beleid.

Vragen
Als u nog vragen heeft over het Z & P A privacy beleid, neemt u dan vooral contact met Z & P A op:
Lekdijk 22
2967 GA Langerak (ZH)
T: 0183 - 600177
E: info@ZenPA.nl

© Z & P A versie 1.5 mei 2009