BESCHIKBAARHEID
INFO
Momenteel beschikbaar voor een nieuwe opdracht
Z & P A BELEID
Dit deel van de website is nog niet actief.

Case-/re-integratiemanagement t.a.v. langdurige arbeidsongeschiktheids- en re-integratietrajecten

Iedere werkgever krijgt vroeg of laat te maken met een werknemer die voor een lange(re) periode wegens arbeidsongeschiktheid/ziekte niet in staat is om zijn of haar werk uit te voeren. De werkgever is vervolgens verplicht gesteld om gedurende een maximale periode van 2 jaar het loon aan de werknemer door te betalen en heel actief mee te werken aan de eventuele re-integratiemogelijkheden van de werknemer naar de eigen functie of naar een passende functie binnen of buiten de eigen organisatie. Het UWV bepaald aan de hand van de re-integratie-inspanningen van zowel de werknemer als ook van de werkgever of na 2 jaar arbeidsongeschiktheid een (gedeeltelijke) WIA uitkering zal worden toegekend.

Het zal u bekend zijn dat het op dit moment niet zo gemakkelijk is om een volledige WIA uitkering toegekend te krijgen. Ook zal het u bekend zijn dat indien de UWV van mening is dat de werkgever te weinig inspanningen tot re-integratie heeft bijgedragen, zij aan de werkgever een verlenging van de loondoorbetalingperiode kan opleggen van maximaal 6 maanden. Dit brengt voor de werkgever vervolgens onbedoelde en extra financiële personeelskosten met zich mee. Het is dus van het grootste belang dat de werkgever zich zo snel mogelijk en actief gaat bemoeien met het op een juiste manier re-integreren van de arbeidsongeschikte werknemer naar het eigen of aangepast werk (binnen of buiten de eigen organisatie).

Omdat een werkgever in veel gevallen in de praktijk geen specialist is in het begeleiden van een werknemer gedurende diens langdurig arbeidsongeschiktheid en hierdoor dan ook een gerede kans loopt om de re-integratie-inspanningen te laat op te pakken of naar de mening van de UWV niet actief genoeg en/of voldoende concreet in te vullen, is het raadzaam om hiervoor een zogeheten externe case-/re-integratiemanager in te schakelen.

Z & P A biedt u de mogelijkheid om door inschakeling van de heer Kalsbeek deze taak voor u uit te voeren en ervoor te zorgen dat:

Een goede insteek en het op tijd starten met een actief re-integratietraject kan dus een kostenbesparend effect hebben voor de financiële situatie m.b.t. het personeelsbudget. Denk hierbij aan een besparing op het aan de medewerker uit te keren ´ziekengeld´, de extra personeelskosten doordat het overige personeel de werkzaamheden/productie moet overnemen (overwerkkosten) of doordat u tijdelijk een uitzendkracht moet inschakelen.