BESCHIKBAARHEID
INFO
Momenteel beschikbaar voor een nieuwe opdracht
Z & P A BELEID
Dit deel van de website is nog niet actief.

DISCLAIMER

Definities:
In deze voorwaarden voor gebruik worden de navolgende definities gebruikt:

 • Informatie: De informatie welke op de Website staat vermeld. Deze informatie omvat doch is niet beperkt tot, tekst, cijfers, beeldmateriaal en geluidsmateriaal.
 • Z & P A: Ziekte en P&O Advisering
 • Voorwaarden voor gebruik: Onderhavige voorwaarden van gebruik (Disclaimer)
 • Website: Onderhavige website
 • Toepasselijkheid
  De website www.ZenPA.nl is een initiatief van het interim-/adviesbureau Z & P A. De op of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard waarbij het doel van deze website het bieden van informatie over het werkterrein van Z & P A betreft. De informatie die aangeboden wordt onder de domeinnaam www.ZenPA.nl is primair gericht op organisaties die gevestigd zijn in Nederland waarbij tevens geldt dat hierbij het Nederlands recht van toepassing is. Iedere bezoeker van www.ZenPA.nl stemt uitdrukkelijk in met de bepalingen van deze voorwaarden.

  Aansprakelijkheid
  De informatie op www.ZenPA.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan de informatie op deze website soms onbedoeld niet volledig, niet actueel of voor meerdere uitleg vatbaar zijn of zelfs onjuistheden bevatten. Ook kunnen op websites van derden verwijzingen opgenomen zijn hebben naar onderdelen van de Z & P A website. Behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld, is Z & P A niet aansprakelijk (noch expliciet, noch impliciet) voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de op de Z & P A website aangeboden informatie, producten of diensten, noch aanvaard zij aansprakelijkheid voor eventuele directe en/of indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, geleden als gevolg van het gebruik van informatie van deze website. Evenmin garandeert Z & P A dat deze website of de server waar deze website opstaat vrij is van virussen of andere schadelijke programma’s. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

  Aansprakelijkheid links
  Op de Z & PA website kunnen links naar websites van derden zijn opgenomen. Deze hyperlinks worden enkel voor uw gemak verstrekt. In dat geval gelden de voorwaarden voor gebruik van deze (derden) internetsite. Z & PA heeft geen enkele zeggenschap over deze websites en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct of indirect, die ontstaat door gebruik van de op deze websites aangeboden informatie, producten of diensten.

  Privacybeleid
  Over het privacybeleid van Z & PA in relatie tot deze website is een aparte pagina opgenomen. Klik hier om deze pagina te openen.

  Rechten van intellectuele eigendom
  De Z & P A website is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is een bezoeker van deze website dan ook uitdrukkelijk niet toegestaan om informatie die van de Z & P A website wordt verkregen te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, openbaar te maken, te verbinden met andere websites en/of aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in de laatste zin van deze alinea. De Z & PA website bevat mogelijk merken en oorspronkelijke werken, zoals onder andere teksten, foto’s en slagzinnen, die beschermd zijn door diverse rechten van intellectuele eigendom, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, merk- en/of auteursrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is Z & P A exclusief rechthebbende op deze rechten. Ieder gebruik dat niet uitdrukkelijk is toegelaten in de relevante wet- en regelgeving is niet toegestaan. Z & P A behoudt al haar rechten voor.

  Het is de bezoeker van de Z & P A website niet toegestaan deze website te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze voorwaarden voor gebruik niet zijn toegestaan. Het is de bezoeker van deze website met inachtneming van het bovenstaande en met inachtneming van deze voorwaarden voor gebruik wel toegestaan de informatie te kopiëren voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om de website te kunnen raadplegen dan wel de informatie voor persoonlijk niet-commercieel gebruik te printen zolang u auteursrechtvermeldingen ongewijzigd overneemt.

  Berichten op de website plaatsen, weigeren toegang tot de website
  Indien de Z & P A website de mogelijkheid biedt dat u er in enigerlei vorm berichten op achterlaat die door derden kunnen worden gelezen/opgevraagd, dan dienen deze berichten een duidelijk en aantoonbaar verband te houden met de inhoud van deze website en dienen deze berichten niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. Het is de bezoeker van deze website bekend dat derden uw berichten kunnen lezen en dat Z & P A er op geen enkele wijze voor instaat dat deze geheim worden gehouden. Z & P A is ten allen tijde gerechtigd een door een bezoeker van deze website geplaatst bericht te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten desgevraagd aan overheidsinstanties, politie, justitie of soortgelijke instanties te verstrekken. Z & PA is te allen tijde gerechtigd een bezoeker van deze website de toegang tot de website te ontzeggen.

  Wijziging ‘informatie’ en ‘voorwaarden voor gebruik’
  Z & P A is te allen tijde gerechtigd de informatie op deze website en de voorwaarden voor gebruik te wijzigen. Z & P A nodigt u uit deze website en de voorwaarden voor gebruik dan ook regelmatig te raadplegen, zodat u steeds van de actuele stand van zaken op de hoogte bent.

  © Z en PA mei 2009