BESCHIKBAARHEID
INFO
Momenteel beschikbaar voor een nieuwe opdracht
Z & P A BELEID
Dit deel van de website is nog niet actief.

Z & P A Werkwijze

Ziekteverzuim en P&O Advisering (Z & P A) staat voor goede, eerlijke en betrouwbare advisering en implementatie zonder franje. Z & P A werkt vanuit een grote betrokkenheid met de opdrachtgever, diens organisatie en de medewerkers in die organisatie.

Succesfactoren voor Z & P A zijn onder andere:

Middels een intakegesprek met u als toekomstige opdrachtgever, wordt er allereerst voor gezorgd dat een goed beeld wordt verkregen van de vraagstelling t.a.v. de opdracht en de achtergrond hiervan. Tevens worden in het intakegesprek duidelijke afspraken gemaakt over de op te leveren resultaten, de datum waarop de opdracht uiterlijk dient te zijn uitgevoerd en het voor de opdracht betreffende tarief dat door Z & P A zal mogen worden gerekend. Hierbij geldt dat de hoogte van het tarief afhankelijk is van het soort opdracht, de zwaarte, de duur en de omvang per week van de opdracht. Daarbij zullen in principe alleen de werkelijk aan de opdracht gewerkte uren in rekening worden gebracht.

De resultaten vanuit het intakegesprek resulteren in een op maat gesneden en duidelijke offerte zodat u als opdrachtgever op basis hiervan het uiteindelijke besluit kunt nemen om Z & PA al dan niet in te schakelen voor het uitvoeren van de opdracht. Indien u besluit de opdracht aan Z & PA te gunnen worden alle afspraken vastgelegd in een duidelijke ‘Overeenkomst van opdracht’.

Tijdens de opstartfase van de opdracht stelt Z & P A (indien nodig) een concreet Plan van aanpak op. Dit Plan van aanpak geeft u inzicht in de aanpak van de opdracht. Een Plan van aanpak dat past bij de cultuur en omvang van uw onderneming.

Tijdens de opdracht vindt regelmatig terugkoppeling plaats in de vorm van een gesprek tussen opdrachtgever en de heer Kalsbeek. In dit voortgangsgesprek zal de voortgang van de opdracht en de tot dan bereikte resultaten worden besproken, zal worden aangegeven in hoeverre het tijdsschema volgens plan wordt gevolgd en of de uiterste opleverdatum zal worden behaald. Het aantal voortgangsgesprekken en de benodigde gesprekstijd per voortgangsgesprek is mede afhankelijk van uw persoonlijke situatie, vraagstelling en behoefte.

Aan de hand van de uitkomsten van het voortgangsgesprek zal het Plan van aanpak – indien nodig – worden aangepast, zodat de voortgang van de opdracht vastgelegd wordt.

Tijdens het uitvoeren van de opdracht is het belangrijk om draagvlak te creëren voor de eventueel in te voeren veranderingen of vernieuwingen. Dit wordt gerealiseerd door als belanghebbenden bij de opdracht gezamenlijk te werken aan een goed en gedragen resultaat.