BESCHIKBAARHEID
INFO
Momenteel beschikbaar voor een nieuwe opdracht
Z & P A BELEID
Dit deel van de website is nog niet actief.

Het updaten/ontwikkelen en of implementeren van P&O beleid(sregelingen)

Om tijdig en correct de werkzaamheden te kunnen uitvoeren die voor u aan het in dienst hebben van personeel kleven, is het van groot belang dat hierover duidelijke en correcte afspraken zijn overeengekomen. Dit zorgt ervoor dat zowel u als ook uw werknemers weten welke rechten en plichten zij bezitten en zal hierover bij alle partijen geen onduidelijkheid mogen en kunnen bestaan. Hoe duidelijker de rechten en plichten op het oogvlies van alle partijen staan, hoe efficiënter uw bedrijfsvoering ten aanzien van het personeel zal zijn, wat tevens flinke en voor u in positieve zin financiële voordelen met zich mee zal brengen.

In het geval u de behoefte kent om de binnen uw organisatie van kracht zijnde afspraken ten aanzien van Personeel & Organisatie (weer) eens kritisch onder de loep te nemen en deze waar nodig blijkt te updaten of opnieuw te laten vormgeven in P&O beleid, dan kunt u ook hiervoor een beroep doen op de diensten van Z & P A.

Z & P A kan hierbij tevens het geformaliseerde P&O beleid vormgeven in zogeheten P&O beleidsregelingen. Z & P A heeft een groot aantal belangrijke beleidsonderwerpen op het gebied van Personeel & Organisatie (P&O) reeds in zogeheten ‘P&O bedrijfsregelingen’ vormgegeven. Deze bedrijfsregelingen bestaan naast de regeling (het beleidsstuk) ook uit de eventueel bijbehorende en benodigde (standaard)brieven en formulieren. Deze concept bedrijfsregelingen vormen de basis om vervolgens te komen tot een stuk maatwerk. U hoeft alleen de eventuele extra, alleen voor uw organisatie geldende, onderdelen op te nemen of een keuze te maken of u een optioneel onderdeel van de regeling wel of niet voor uw organisatie van toepassing laat zijn. Op deze wijze komt u op heel gemakkelijke en snelle wijze tot de P&O bedrijfsregeling die specifiek voor uw organisatie geldt en die vanaf dat moment ook van toepassing zal zijn. Doordat het wettelijke deel alreeds voor u is vormgegeven en u alleen de maatwerk onderdelen behoeft toe te voegen, betekend dit ook een flinke kostenbesparing in de totstandkoming van de regeling/het P&O beleid. Zie voor meer informatie omtrent deze Z & P A dienst ook Z & P A Beleid.

Met de op deze wijze vormgegeven beleidsregeling(en) weet u als werkgever dat ten aanzien van een bepaald P&O onderwerp: