BESCHIKBAARHEID
INFO
Momenteel beschikbaar voor een nieuwe opdracht
Z & P A BELEID
Dit deel van de website is nog niet actief.

Het uitvoeren van een P&O quickscan

Als directeur en/of P&O professional bent u als geen ander betrokken bij uw medewerkers en de bij in uw organisatie van kracht zijnde P&O processen. U zult zichzelf dan ook vast en zeker regelmatig de vraag stellen of uw verwachtingen en die van uw medewerkers nog wel parallel lopen en of het door uw organisatie gehanteerde P&O beleid hiermee nog wel in de pas loopt.

Het succes en het rendement van uw organisatie is in belangrijke mate afhankelijk van de inzet en het succes van uw medewerkers. Levert uw personeel topprestaties, dan heeft uw onderneming ook enthousiaste klanten die graag zaken met u zullen (blijven) doen. Het omgekeerde is echter helaas ook waar: slechte prestaties jagen klanten de deur uit. Bekend zal zijn dat medewerkers die zich arbeidsvoorwaardelijk in hun recht voelen staan dit ook in de door hun geleverde prestaties laten merken. Dit hoeft natuurlijk niet te betekenen dat alle arbeidsvoorwaarden onrealistisch positief behoeven te zijn. Het is hierbij in ieder geval nodig dat voor alle partijen duidelijk is waarom deze arbeidsvoorwaarden als volgt zijn vastgesteld en door alle partijen op die manier toegepast zullen worden. Hiervoor is het dan wel noodzakelijk dat de van kracht zijnde arbeidsvoorwaarden en bedrijfsregelingen voor een ieder goed toegankelijk en begrijpelijk zijn. Een objectief en onafhankelijk oordeel over de vormgeving en invulling van onder andere deze arbeidsvoorwaarden en P&O proces binnen een organisatie is dan dus ook zeker de moeite waard.

Daarbij is het in de huidige onzekere economie dan ook noodzakelijk om de ontwikkelingen op het gebied van de P&O discipline goed te monitoren en vragen nieuwe wet- en regelgeving om een juiste vertaling en invulling binnen uw bedrijf. Het overzicht bewaren in een voortdurend veranderende omgeving is dan lastig. Hoe bepaalt u de prioriteiten in ontwikkelingen en verbetering?

Z & P A kan hiertoe voor u een P&O quickscan uitvoeren waardoor u direct weet waar uw organisatie staat op het gebied van de P&O discipline. De P&O quickscan is een praktisch, snel en doeltreffend diagnose-instrument dat gebruikt kan worden om in een kort tijdsbestek de sterke en zwakkere kanten van uw personeelsbeleid in kaart te brengen en u hierover inhoudelijk een nader en goed inzicht geeft.

De uitkomsten van de P&O quickscan worden aan u gepresenteerd in een overzichtelijke en concrete rapportage. In deze rapportage wordt niet alleen een heldere analyse van het bij uw organisatie van kracht zijnde HR-proces neergezet, maar worden u ook concrete adviezen ter verbetering aangeboden zodat u een nog beter inzicht krijgt in de punten waarmee uw organisatiedoelen verder gerealiseerd kunnen worden.